Terug naar overzicht

Gezocht: lokale besturen die proeftuinen sociale netwerking en participatie voor inburgeraars willen uitrollen.

ESF-oproep 507 wil het integratieproces van inburgeraars versnellen en verbeteren door middel van sociale netwerking en participatie.
Gezocht: lokale besturen die proeftuinen sociale netwerking en participatie voor inburgeraars willen uitrollen. Inburgering heeft als doelstelling om mensen die naar België migreren, zelfredzaam te maken en hen de kans te geven om volwaardig deel te nemen aan de samenleving. Het huidige inburgeringstraject bestaat uit 3 pijlers: lessen Nederlands, maatschappelijke oriëntatie en trajectbegeleiding. Het inburgeringstraject is voor sommigen een verplichting en voor anderen een vrijblijvende keuze.
In de beleidsnota “Gelijke Kansen, Integratie en Inburgering 2019-2024”, is een uitbreiding van het huidige inburgeringstraject voorzien met een vierde pijler: sociale netwerking en participatie. De inburgeraar zal een bijkomend traject op maat van 40 uur aangeboden krijgen met als doel de versterking van het sociaal netwerk en participatie.
Het traject kan op verschillende manieren worden ingevuld: in de vorm van een buddyproject, een stage bij een bedrijf, vereniging, organisatie of lokaal bestuur, toeleidingstraject in het vrijwilligerswerk, taalstages, kennismakingstraject in cultuur-, jeugd-, sportvereniging, woonzorgcentrum, lokaal dienstencentrum, buurtwerking, … Ervaringen binnen lokale
projecten in onze steden en gemeenten tonen aan dat dergelijke initiatieven het integratieproces versnellen en verbeteren. Het laat toe dat de inburgeraar sociale contacten legt buiten zijn/haar directe leefomgeving, vertrouwensrelaties kan opbouwen en een informeel aanspreekpunt heeft. Het leidt ertoe dat mensen, zowel de inburgeraar als de omgeving, inzicht verkrijgen in de leefwereld van anderen en diversiteit leren omarmen. Een ‘netwerk hebben’ is onontbeerlijk om optimaalte kunnen functioneren in de samenleving. Het verruimt niet alleen de eigen horizonten, maar levert ook sterke hefbomen op om te kunnen participeren aan de samenleving.

Deze ESF-oproep heeft als doelstelling om het integratieproces van inburgeraars te versnellen en verbeteren. Men focust in het bijzonder op het aspect sociale netwerking en participatie als voorwaarde voor een geslaagd integratieproces. Sociale netwerking en participatie kan op verschillende manieren worden versterkt: via buddywerking, stage bij een bedrijf, introductie in vrijwilligerswerk, taalstages, kennismakingstraject cultuur-, jeugd-, sportvereniging, woonzorgcentrum, lokaal dienstencentrum, buurtwerking, ...

De oproep is gericht aan alle lokale besturen in Vlaanderen. Kleinere steden en gemeenten worden aangeraden aan om samen met andere lokale besturen in te dienen, zodat op voldoende grote schaal kan worden geëxperimenteerd. Er wordt naar minstens 20 lokale proeftuinen gestreefd, waarvan minstens 10 in kleine steden en gemeenten. Het lokaal bestuur is de regisseur van de proeftuin. Voor de uitvoering van het project kan een partnerschap worden aangegaan met actoren die beschikken over relevante praktijkervaring. Zowel ervaren als niet-ervaren lokale besturen kunnen een projectvoorstel indienen.

De financiering van de kosten gebeurt in volgende verhouding: maximaal 25% AMIF ; maximaal 25% cofinanciering VVSG ; minimaal 50% eigen financiering (publieke cofinanciering of private middelen).

TIP: op zoek naar inspiratie en/of mogelijke partners in West-Vlaanderen? Caitlin Sabbe & Lobke Roygens van het Wereldhuis (Provincie West-Vlaanderen) helpen je graag verder. Klik op hun respectievelijke fiches onder dit nieuwsitem om hun contactgegevens te raadplegen.
 
Meer info via deze weblink

Dit nieuwsitem werd gepubliceerd op 27-08-2020 door Bram Bruggeman